حسین قربانی

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

ماهرو

299 تومان
نازنین یار
نوازنده
دانلود

خمار مستی

299 تومان
نازنین یار
نوازنده
دانلود

اسیر عشق

299 تومان
نازنین یار
نوازنده
دانلود

رخ و زلف

299 تومان
نازنین یار
نوازنده
دانلود

همدلی

99 تومان
ترنه
نوازنده
دانلود

جنگ برنو

99 تومان
ترنه
نوازنده
دانلود

شوگیر

99 تومان
ترنه
نوازنده
دانلود

بیت وفا

99 تومان
ترنه
نوازنده
دانلود

ارغم

99 تومان
ترنه
نوازنده
دانلود

هفت و چهار

99 تومان
ترنه
نوازنده
دانلود

بلال

99 تومان
ترنه
نوازنده
دانلود

هی گلیه

99 تومان
ترنه
نوازنده
دانلود

مژه گونی

899 تومان
بهیگ (عروس)
نوازنده
دانلود

باغ تماشا

899 تومان
خوشا سرو
نوازنده
دانلود

بوی گل

899 تومان
خوشا سرو
نوازنده
دانلود

بی من مرو

899 تومان
خوشا سرو
نوازنده
دانلود

نوشانوش

899 تومان
خوشا سرو
نوازنده
دانلود

خندان درآ

899 تومان
خوشا سرو
نوازنده
دانلود

ویر

99 تومان
گفت و لفت
نوازنده
دانلود

بی بهار

99 تومان
گفت و لفت
نوازنده
دانلود

سلو ویلنسل

99 تومان
گفت و لفت
نوازنده
دانلود

یار مو رهد

99 تومان
گفت و لفت
نوازنده
دانلود

تنهائی

99 تومان
گفت و لفت
نوازنده
دانلود

ساز و آواز

199 تومان
شوق دیدار
نوازنده
دانلود

خلوت دل

199 تومان
شوق دیدار
نوازنده
دانلود

دوالالی

299 تومان
خالک طلا
نوازنده
دانلود

بهیگ

299 تومان
خالک طلا
نوازنده
دانلود

داینی

299 تومان
خالک طلا
نوازنده
دانلود

دا

299 تومان
خالک طلا
نوازنده
دانلود

خالک طلا

299 تومان
خالک طلا
نوازنده
دانلود

دلم تنگه

399 تومان
میر شکال
نوازنده
دانلود

دلتنگم

399 تومان
همنشین
نوازنده
دانلود

لف ولاهیز

399 تومان
همنشین
نوازنده
دانلود

بی سراوسار

399 تومان
همنشین
نوازنده
دانلود

ترنه

399 تومان
همنشین
نوازنده
دانلود

دیر مجال

399 تومان
همنشین
نوازنده
دانلود

بهیگ

399 تومان
همنشین
نوازنده
دانلود

شوگار

399 تومان
همنشین
نوازنده
دانلود

یگری

399 تومان
همنشین
نوازنده
دانلود

می زده

399 تومان
اشک روان
نوازنده
دانلود

دام دگر

399 تومان
اشک روان
نوازنده
دانلود

پشیمانی

399 تومان
اشک روان
نوازنده
دانلود
ستین
نوازنده
دانلود

آواز ستین

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

داینی

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

کاشکی

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

خین روشت

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

طلوعی

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

قطعه سردار

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

ای خدا

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

غم درون

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

درد جدایی

499 تومان
داغ نهان
نوازنده
دانلود

شوق جانان

499 تومان
داغ نهان
نوازنده
دانلود

سوزد مرا

499 تومان
داغ نهان
نوازنده
دانلود

داغ نهان

499 تومان
داغ نهان
نوازنده
دانلود

دی بلال

399 تومان
تیگ نوشت
نوازنده
دانلود

بهیگ و بهار

499 تومان
ونیزون
نوازنده
دانلود

صدا ایل

499 تومان
ونیزون
نوازنده
دانلود

بنگ تفنگ

499 تومان
ونیزون
نوازنده
دانلود

کوگ قالیکوه

499 تومان
ونیزون
نوازنده
دانلود

ونیزون

499 تومان
ونیزون
نوازنده
دانلود

سودا

499 تومان
ونیزون
نوازنده
دانلود

تیام (آسمون)

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود

دشت لالی

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود

آواز ستین

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود

پاگشونی

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود

تینا (اسیر)

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود

هیاری

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود

دوالالی

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود
وار
نوازنده
دانلود

تصنیف رول

499 تومان
وار
نوازنده
دانلود
وار
نوازنده
دانلود

تصنیف مال بار

499 تومان
وار
نوازنده
دانلود

بی کلام

499 تومان
وار
نوازنده
دانلود

تصنیف بندیر

499 تومان
وار
نوازنده
دانلود

شهر شلوغ

399 تومان
مداد رنگی
نوازنده
دانلود

شکر

399 تومان
مداد رنگی
نوازنده
دانلود

سفره سبز

399 تومان
مداد رنگی
نوازنده
دانلود

پارک

399 تومان
مداد رنگی
نوازنده
دانلود

بچه ی ماه

399 تومان
مداد رنگی
نوازنده
دانلود

مداد رنگی

399 تومان
مداد رنگی
نوازنده
دانلود

شهر دوستی

399 تومان
مداد رنگی
نوازنده
دانلود

بابابزرگ

399 تومان
مداد رنگی
نوازنده
دانلود

جنگل

399 تومان
مداد رنگی
نوازنده
دانلود

نوریجان

399 تومان
باد شمال
نوازنده
دانلود

باد شمال

399 تومان
باد شمال
نوازنده
دانلود

ایرون

399 تومان
باد شمال
نوازنده
دانلود

آسمون تاراز

399 تومان
باد شمال
نوازنده
دانلود

ستاره گردون

399 تومان
باد شمال
نوازنده
دانلود

سوگل

399 تومان
باد شمال
نوازنده
دانلود

گوو (برادر)

399 تومان
باد شمال
نوازنده
دانلود

دی بلال

499 تومان
هفت ترانه
نوازنده
دانلود

آرمون گل

499 تومان
هفت ترانه
نوازنده
دانلود

عشق گل

499 تومان
هفت ترانه
نوازنده
دانلود

ورد خالی

499 تومان
هفت ترانه
نوازنده
دانلود

اور بهار

499 تومان
هفت ترانه
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران