علی نجفی ملکی

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

قطعه 1

699 تومان
خوان هشتم
نوازنده
دانلود

قطعه 2

699 تومان
خوان هشتم
نوازنده
دانلود

قطعه 3

699 تومان
خوان هشتم
نوازنده
دانلود

قطعه 4

699 تومان
خوان هشتم
نوازنده
دانلود

قطعه 5

699 تومان
خوان هشتم
نوازنده
دانلود

قطعه 6

699 تومان
خوان هشتم
نوازنده
دانلود

قطعه 7

699 تومان
خوان هشتم
نوازنده
دانلود

قطعه 8

699 تومان
خوان هشتم
نوازنده
دانلود

قطعه 9

699 تومان
خوان هشتم
نوازنده
دانلود

رنگ

899 تومان
زنجیر گیسو
نوازنده
دانلود

پیش درآمد

899 تومان
زنجیر گیسو
نوازنده
دانلود

رنگ

799 تومان
راز نهان
نوازنده
دانلود

مقدمه اوج

799 تومان
راز نهان
نوازنده
دانلود

پیش درآمد

799 تومان
راز نهان
نوازنده
دانلود

ترنم

699 تومان
پیمان عشق
نوازنده
دانلود

نی و آواز

699 تومان
پیمان عشق
نوازنده
دانلود

خوانش 3

499 تومان
خیام خوانی
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران