آزاد میرزاپور

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

خم خانه

1099 تومان
خم خانه
نوازنده
دانلود

غمخوار

1099 تومان
خم خانه
نوازنده
دانلود

دل سرمست

1099 تومان
خم خانه
نوازنده
دانلود

دل من

1099 تومان
خم خانه
نوازنده
دانلود

تکنوازی تار

1099 تومان
خم خانه
نوازنده
دانلود

آب زندگانی

1099 تومان
خم خانه
نوازنده
دانلود

باران

1099 تومان
خم خانه
نوازنده
دانلود

ظله

99 تومان
ظله (ستاره صبح)
نوازنده
دانلود

یا رسول الله

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

چشمه نور

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

روز وصل

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

چشم انتظاران

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

خاک کعبه

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

پیر میخانه

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

اعجاز

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

سلطان دین

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

شیدایی

899 تومان
اسیر عشق
نوازنده
دانلود

فراق

899 تومان
اسیر عشق
نوازنده
دانلود

دوست

899 تومان
اسیر عشق
نوازنده
دانلود

آواز

899 تومان
اسیر عشق
نوازنده
دانلود

غریب

899 تومان
اسیر عشق
نوازنده
دانلود

نشان

899 تومان
اسیر عشق
نوازنده
دانلود

سخن

899 تومان
اسیر عشق
نوازنده
دانلود

آدم

899 تومان
اسیر عشق
نوازنده
دانلود

یار

899 تومان
اسیر عشق
نوازنده
دانلود

محفل مستانه

1099 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

عشق مولا

1099 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

مونس دل

1099 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

بیادت بودم

1099 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

همدم روزگار

1099 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

یا من هو

1099 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

سفیر (نوا)

199 تومان
کوچه عشق
نوازنده
دانلود

رودابه و زال

1399 تومان
سیمرغ
نوازنده
دانلود

زادن زال

1399 تومان
سیمرغ
نوازنده
دانلود

سام و زال

1399 تومان
سیمرغ
نوازنده
دانلود

دیباچه

1399 تومان
سیمرغ
نوازنده
دانلود

بازگشت زال

1399 تومان
سیمرغ
نوازنده
دانلود

سیمرغ و زال

1399 تومان
سیمرغ
نوازنده
دانلود

آفتاب

1099 تومان
شکوه عشق
نوازنده
دانلود

دل را ببین

1099 تومان
شکوه عشق
نوازنده
دانلود

غزل سبز

1099 تومان
شکوه عشق
نوازنده
دانلود

برای هم

1099 تومان
شکوه عشق
نوازنده
دانلود

چلچله

1099 تومان
شکوه عشق
نوازنده
دانلود

خزان

1099 تومان
شکوه عشق
نوازنده
دانلود

حیدر

1099 تومان
شکوه عشق
نوازنده
دانلود

غریبانه

1599 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

افسونگر

1599 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

تو کیستی

1599 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

فریاد غم

1599 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

غمگسار

1599 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

سنگ دل

1599 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

بال فرشته

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

دل دیوانه

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

فصل پرواز

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

پریزاد

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

بنده نواز

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

قاصدک

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

خانه بدوش

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

زائر فردا

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

باز بخوان

1299 تومان
آواز سکوت
نوازنده
دانلود

بیداری

1299 تومان
آواز سکوت
نوازنده
دانلود

آواز سکوت

1299 تومان
آواز سکوت
نوازنده
دانلود

شب

1299 تومان
آواز سکوت
نوازنده
دانلود

آواز

299 تومان
فصل عاشقی
نوازنده
دانلود

سه گیسو

299 تومان
فصل عاشقی
نوازنده
دانلود

دف میزنم

299 تومان
فصل عاشقی
نوازنده
دانلود

بلبل پاییز

299 تومان
فصل عاشقی
نوازنده
دانلود

داغ جدایی

299 تومان
فصل عاشقی
نوازنده
دانلود

نگارا

299 تومان
فصل عاشقی
نوازنده
دانلود

داد از دل

2499 تومان
جرعه ای دگر
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران