بهمن میرزا زاده

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

دالغالار

199 تومان
سنه گؤره
نوازنده
دانلود

بوگئجه

199 تومان
سنه گؤره
نوازنده
دانلود

پیاله

199 تومان
سنه گؤره
نوازنده
دانلود

سنه گؤره

199 تومان
سنه گؤره
نوازنده
دانلود

شکر ائدیرم

199 تومان
سنه گؤره
نوازنده
دانلود

سن سن

199 تومان
سنه گؤره
نوازنده
دانلود

شیرینیم

199 تومان
سنه گؤره
نوازنده
دانلود

عشق مئیدانی

199 تومان
سنه گؤره
نوازنده
دانلود

یاللی گئدک

199 تومان
سنه گؤره
نوازنده
دانلود

هنرمند

299 تومان
مدار بی قراری
نوازنده
دانلود

بومرنگ

999 تومان
رویای ژرفا
نوازنده
دانلود

درام

999 تومان
رویای ژرفا
نوازنده
دانلود

ریل

999 تومان
رویای ژرفا
نوازنده
دانلود

سپتامبر

999 تومان
رویای ژرفا
نوازنده
دانلود

دستان سرد

999 تومان
رویای ژرفا
نوازنده
دانلود

اولنک

299 تومان
سنین گوزلرین
نوازنده
دانلود

منه گؤره

299 تومان
منه گؤره
نوازنده
دانلود

مشهدی عباد

299 تومان
منه گؤره
نوازنده
دانلود

پیمانه

299 تومان
منه گؤره
نوازنده
دانلود

ساغ اول

299 تومان
منه گؤره
نوازنده
دانلود

گئدیرم

299 تومان
منه گؤره
نوازنده
دانلود

یانا یانا

299 تومان
منه گؤره
نوازنده
دانلود

آلماغا گلین

299 تومان
منه گؤره
نوازنده
دانلود

اوره گیم

299 تومان
منه گؤره
نوازنده
دانلود

هارداسان

299 تومان
منه گؤره
نوازنده
دانلود

علی بالا

299 تومان
منه گؤره
نوازنده
دانلود

گوشواره

299 تومان
منه گؤره
نوازنده
دانلود

خاص

400 تومان
حالم خوبه
نوازنده
دانلود

گفتمش

799 تومان
عاشقم (لوح دوم)
نوازنده
دانلود

عاشقم

799 تومان
عاشقم (لوح دوم)
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران