لیلا باغستانی

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

ساز و آواز

199 تومان
شوق دیدار
نوازنده
دانلود

خلوت دل

199 تومان
شوق دیدار
نوازنده
دانلود

دلم تنگه

399 تومان
میر شکال
نوازنده
دانلود
ستین
نوازنده
دانلود

آواز ستین

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

داینی

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

کاشکی

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

خین روشت

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

طلوعی

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

قطعه سردار

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

ای خدا

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

غم درون

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

درد جدایی

499 تومان
داغ نهان
نوازنده
دانلود

شوق جانان

499 تومان
داغ نهان
نوازنده
دانلود

سوزد مرا

499 تومان
داغ نهان
نوازنده
دانلود

داغ نهان

499 تومان
داغ نهان
نوازنده
دانلود

دی بلال

399 تومان
تیگ نوشت
نوازنده
دانلود

تیام (آسمون)

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود

دشت لالی

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود

آواز ستین

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود

پاگشونی

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود

تینا (اسیر)

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود

هیاری

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود

دوالالی

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود

نسیم یار

499 تومان
هم آواز دل
نوازنده
دانلود

باغ دل

499 تومان
هم آواز دل
نوازنده
دانلود

بهار آمد

499 تومان
هم آواز دل
نوازنده
دانلود

شیدای تو

499 تومان
هم آواز دل
نوازنده
دانلود

فراق

499 تومان
هم آواز دل
نوازنده
دانلود

نوریجان

399 تومان
باد شمال
نوازنده
دانلود

باد شمال

399 تومان
باد شمال
نوازنده
دانلود

ایرون

399 تومان
باد شمال
نوازنده
دانلود

آسمون تاراز

399 تومان
باد شمال
نوازنده
دانلود

ستاره گردون

399 تومان
باد شمال
نوازنده
دانلود

سوگل

399 تومان
باد شمال
نوازنده
دانلود

گوو (برادر)

399 تومان
باد شمال
نوازنده
دانلود

دی بلال

499 تومان
هفت ترانه
نوازنده
دانلود

آرمون گل

499 تومان
هفت ترانه
نوازنده
دانلود

عشق گل

499 تومان
هفت ترانه
نوازنده
دانلود

ورد خالی

499 تومان
هفت ترانه
نوازنده
دانلود

اور بهار

499 تومان
هفت ترانه
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران