متن آهنگ
نَبوَد چونین مَه در جهان، ای دل همینجا / از جَنگ می ترسانیم، گر جنگ شد گُو جنگ شو / در عشقِ جانان جان بده، بی عشق نگشاید گِره / ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ شو / درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، نرو درُ نبندُ / درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، نرو درُ نبندُ / گریه ها کردم درو شاید نبندی، گریه ها کردم درو شاید نبندی / قصه ها گفتم کمی شاید بخندی، گریه هاو قصه هاو خاطراتم / لای در له شد، دل لای در له شد / دل لای در له شد، دل لای در، دنگ شو / گه بر لبت لب می‌نهد، گه بر کنارت می‌نهد / چون این کُند رو نای شو، چون آن کند رو چنگ شو / در دام او افتاده ای، خود تو ز عشقش زاده ای / زین بُت رهایی نیستت، خواهی به صد فرسنگ شو / ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ شو / درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، نرو درُ نبندُ / درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، نرو درُ نبندُ / گریه ها کردم درو شاید نبندی، قصه ها گفتم کمی شاید بخندی / خاطراتم از همین سی سال و اندی، گریه هاو قصه هاو خاطراتم / لای در له شد، دل لای در له شد / دل لای در له شد، دل لای در له شد / دست لای در له شد، پا لای در له شد / دل لای در له شد، دل لای در... / نَبوَد چونین مَه در جهان، ای دل همینجا، دنگ شو / از جنگ می ترسانیم، گَر جنگ شد گو، جنگ شو / در عشق جانان جان بده، بی عشق نگشاید گره / ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا، دنگ شو (اتاق گوشواره)
نظرات کاربران