متن آهنگ
ای دل من در هوایت، همچو آب و ماهیان / ماهیِ جانم بمیرد، گر نباشی یک زمان / ماهیان را عشق نبوَد، یک زمان بیرون آب / عاشقان را روح نبوَد گر نباشی یارشان، عاشقان آروم نبوَد / گر نباشی یارشان، گئتمه گئتمه / گَل گوزل یار، گئتمه گئتمه / گَل گوزل، گئتمه گئتمه / گَل گوزل یار، گئتمه گئتمه گَل گوزل / جان ماهی آب باشد، عشق بی‌ جان چُون بوَد / چونکه بی‌ جان عشق نبود، چون بود بی ‌جان جان / بر دهانِ من به دست خویش، بنهادی قدح / تا ز سرمستی ندانم من، قدح را از دهان / تا ز سرمستی ندانم من، قدح را از دهان / گئتمه گئتمه، گَل گوزل یار / گئتمه گئتمه، گَل گوزل / گئتمه گئتمه، گَل گوزل یار / گئتمه گئتمه، گَل گوزل / ای دلِ من در هوایت، همچو آب و ماهیان / ماهیِ جانم بمیرد، گر نباشی یک زمان / ماهیان را عشق نبوَد، یک زمان بیرونِ آب / عاشقان را روح نبوَد، گر نباشی یارشان / عاشقان را روح نبود، گر نباشی یارشان / دارم هوای عاشقی، ای یار زودا بیا / دارم هوای عاشقی، ای یار زودا بیا / گئتمه گئتمه، گَل گوزل یار / گئتمه گئتمه، گَل گوزل / گئتمه گئتمه، گَل گوزل یار، گئتمه گئتمه، گَل گوزل
نظرات کاربران