متن آهنگ
ما تَرک سر بگفتیم، تا دردسر نباشد / غیر از خیالِ جانان، در جان و سَر نباشد / در روی هر سپیدی، خال سیاه دیدم / بالاتر از سیاهی، رَنگی دِگر نباشد / شرحت کسی نداند، وصفت کسی نخواند / همچون تو ماه سیما، در بحر و بر نباشد / سعدی به هیچ معنی، چشم از تو برنگیرد / تا از نظر چه خیزد، کاندر نظر نباشد / ما تَرک سر بگفتیم، تا دردسر نباشد / غیر از خیالِ جانان، در جان و سَر نباشد...
نظرات کاربران