متن آهنگ
میرِ من خوش میروی/
کاندر سراپا میرِ من/
خوش خرامان شو که پیشِ قد رعنا میرمت/
گفته بودی کی بمیری پیش من تعجیل چیست/
گفته بودی کی بمیری پیش من تعجیل چیست/
خوش تقاضا میکنی پیشِ تقاضا میرمت/
آنکه عمری شد که تا بیمارم از سودای او/
گو نگاهی کن که پیش چشم شهلا میرمت/
خوش خرامان میروی چشم بد از روی تو دور/
خوش خرامان میروی چشم بد از روی تو دور/
دارم اندر سر خیال آنکه در پا میرمت
نظرات کاربران