متن آهنگ
چندان که گفتم غم با طبیبان/
چندان که گفتم غم با طبیبان/
درمان نکردند مسکین غریبان/
درج محبت بر مهرِ خود نیست/
یا رب مبادا کام رغیبان/
یا رب مبادا کام رغیبان/
آن گل که هر دم در دستِ بادی است /
آن گل که هر دم در دستِ بادی است /
گو شرم بادش از عندلیبان/
گو شرم بادش از عندلیبان/
ما دردِ پنهان با یار گفتیم/
ما دردِ پنهان با یار گفتیم/
نتوان نهفتن درد از طبیبا/
نتوان نهفتن درد از طبیبا/
یا رب امان ده تا باز بیند/
چشمِ محیان روی حبیبان/
یا رب امان ده تا باز بیند/
چشمِ محیان روی حبیبان/
ای منعم آخر در خوان جودت/
تا چند باشیم از بی نصیبان/
تا چند باشیم از بی نصیبان/
تا چند باشیم از بی نصیبان/
چندان که گفتم غم با طبیبان/
درمان نکردند مسکین غریبان/
چندان که گفتم غم با طبیبان/
درمان نکردند مسکین غریبان/
چندان که گفتم غم با طبیبان/
درمان نکردند مسکین غریبان
نظرات کاربران