متن آهنگ
خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست/
خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست/
ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست/
گو سبب انتظار چیست/
خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست/
خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست/
ساقی کجاست ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست/
گو سبب انتظار چیست/
هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار/
هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار/
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست/
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست/
پیوند عمر بسته به موییست پیوند عمر بسته به موییست هوش دار/
غمخوار خویش باش غمخوار خویش باش غم روزگار چیست/
مستور و مست هر دو چو از یک قبیله‌اند/
ما دل به عشوه ی که دهیم ما دل به عشوه ی که دهیم اختیار چیست/
سهو و خطای بنده گرش هست اعتبار/
معنی لطف و رحمت پروردگار چیست/
راز درون پرده چه داند فلک خموش/
ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست/
زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست/
تا در میانه تا در میانه تا در میانه خواسته کردگار چییییست
نظرات کاربران