آهنگ خمُش باش از آلبوم مستور و مست همایون شجریان

خمُش باش

14

اثری از: همایون شجریان

از آلبوم:  مستور و مست

قیمت نهایی: 999 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
زهی باغ، زهی باغ، که بشکفت ز بالا/
زهی قدر و زهی بدر، تبارک و تعالا/
زهی فر، زهی نور، زهی شر، زهی شور/
زهی گوهر منثور، زهی پشت و تولا/
زهی مُلک، زهی مال، زهی قال، زهی حال/
زهی پر و زهی بال، بر افلاک تجلی/
چه ذوالنون چه مجنون، چه لیلی و چه لیلا/
چه سلطان و چه خاقان، چه والی و چه والا/
چو بی واسطه جبار بپرورد جهان را/
چه ناقوس، چه ناموس، چه اهلا و چه سهلا/
گر اجزای زمینی وگر روح امینی/
چو آن حال ببینی بگو جل جلالا/
گر افلاک نباشد به خدا باک نباشد/
دل غمناک نباشد مکن بانگ و علالا/
فروپوش، فروپوش، نه بخروش، نه بفروش/
تویی باده ی مدهوش یکی لحظه بپالا/
خمُش باش، خمُش باش، در این مجمع اوباش/
مگو فاش مگو فاش ز مولی و ز مولا
نظرات کاربران