آهنگ دوست ات دارم از آلبوم دوست ات دارم احمدرضا احمدی

دوست ات دارم

0

اثری از: احمدرضا احمدی

از آلبوم:  دوست ات دارم

قیمت نهایی: 7,000 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
«دوست ات دارم»

دوست ات دارم...
باید در چشمانم نگریست،

یا در گوش ها گفت؟
جنبش انگشتانت که بر وی هم انباشته شده بود

و مروارید چشمانت
دلیل بود؟

در عصر یک پاییز
در اتوبوس بودیم

دورمان دیوا شیشه ای سبز ...
سبزی شیشه ها،زرد پاییز را

سبز خرم کرده بود.
از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست.

بیرون خزان در کار بود
نمی دانستم در بهار درون باید گفت؟

یا درخزان بیرون؟
من و بهار در خیابان شدیم

بهار در خیابان محو شد
پاییز در کنارم راه می آمد.


«از عشق»

تمام دست تو روز است، و چهره ات گرما
نه سکوت دعوت می کند، و نه دیر است

دیگر باید حضور داشت
در روز، در خبر، در رگ، و در مرگ...
از عشق

اگر به زبان آمدیم فصلی را، برای خود صدا کنیم
تصنیف ها را بخوانیم، که دیگر زخم هایمان بوی بهار گرفت.

بمان :
که برگ خانه ام را به خواب داده ای
فندق بهارم را به باد

و رنگ چشمان را به آب.
تفنگی که اکنون تفنگ نیست.

و گلوله ای که در قصه ها، عتیقه شده است
رو به روی کبوتران، تشنگی پرندگان را دارد.

.......

نظرات کاربران