متن آهنگ
سه غم اومد به جونم هر سه یکبار
سه غم اومد به جونم هر سه یکبار
غریبی و اسیری و غم یار
غریبی و اسیری و غم یار
سه غم اومد به جونم هر سه یکبار
سه غم اومد به جونم هر سه یکبار
غریبی و اسیری و غم یار
غریبی و اسیری و غم یار
غریبی و اسیری چاره دیره
غریبی و اسیری چاره دیره
غم یار و غم یار و غم یار
غم یار و غم یار و غم یار
صدای پای اسب یارم دوش اومه
صدای پای اسب یارم دوش اومه
گل سرخ رو شالش بوش اومه
گل سرخ رو شالش بوش اومه
نهادم چیشمِ رو هم بگفتم
نهادم چیشمِ رو هم بگفتم
عزیزم نومدی دل جوش اومه
نظرات کاربران