متن آهنگ
ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم/
ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم/
ای نور هر دو دیده بی‌تو چگونه بینم/
چگونه بینم/
وی گردنم ببسته از تو کجا گریزم/
از تو کجا گریزم/
ای شش جهت ز نورت چون آینه‌ست شش رو/
وی روی تو خجسته از تو کجا گریزم/
کجا گریزم/
دل بود از تو خسته جان بود از تو رسته/
جان نیز گشت خسته از تو کجا گریزم/
گر بندم این بصر را ور بسکلم نظر را/
از دل نه‌ای گسسته از تو کجا گریزم/
کجا گریزم/
کجا گریزم/
ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم/
ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم/
ای نور هر دو دیده بی‌تو چگونه بینم/
چگونه بینم/
وی گردنم ببسته از تو کجا گریزم/
از تو کجا گریزم
نظرات کاربران