متن آهنگ
برگذری درنگری جز دل خوبان نبری/
برگذری درنگری جز دل خوبان نبری/
سر مکش ای دل که از او هر چه کنی جان نبری/
سر مکش ای دل که از او هر چه کنی جان نبری/
تا نشوی خاک درش در نگشاید به رضا/
تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری/
تا نکنی کوه بسی دست به لعلی نرسد/
تا سوی دریا نروی گوهر و مرجان نبری/
سر ننهد چرخ تو را تا که تو بی‌سر نشوی/
کس نخرد نقد تو را تا سوی میزان نبری/
تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا/
تا صفت گرگ دری یوسف کنعان نبری/
نعمت تن خام کند محنت تن رام کند/
محنت دین تا نکشی دولت ایمان نبری/
برگذری درنگری جز دل خوبان نبری/
برگذری درنگری جز دل خوبان نبری/
سر مکش ای دل که از او هر چه کنی جان نبری/
سر مکش ای دل که از او هر چه کنی جان نبری/
تا نشوی خاک درش در نگشاید به رضا/
تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری/
تا نکنی کوه بسی دست به لعلی نرسد/
تا سوی دریا نروی گوهر و مرجان نبری/
سر ننهد چرخ تو را تا که تو بی‌سر نشوی/
کس نخرد نقد تو را تا سوی میزان نبری/
تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا/
تا صفت گرگ دری یوسف کنعان نبری/
نعمت تن خام کند محنت تن رام کند/
محنت دین تا نکشی دولت ایمان نبری
نظرات کاربران