آهنگ تصنیف (ز دست محبوب)

آهنگ تصنیف (ز دست محبوب)

از آلبوم: شب وصل