آهنگ یکی از صاحب دلان زورآزمایی را دید که به هم برآمده و کف بر دماغ انداخته...

آهنگ یکی از صاحب دلان زورآزمایی را دید که به هم برآمده و کف بر دماغ انداخته...

ترانه سرا: سعدی
خواننده: خسرو شکیبایی