موسیقی کودک
موسیقی کودک
پویان آزاده

پویان آزاده

بیوگرافی پویان آزاده

دکترای موسیقی از دانشگاه مارتین لوتر آلمان، آهنگساز، پیانیست در رشــته موسیقی کالسیک ایرانی (لیسـانس) و همچنین موسیقی کلاسیک اروپایی (فوق لیسانس) در دانشـگاه هنر ایران تحصیل کرد. در ســـال 2007 با بورسیه تحصیلی کامل برای اخذ مدرک دکترا توســـط DAAD (بزرگترین مرکز تبادلات آکادمیک جهان ) در مقطـع دکتری آمــوزش پیانو در دانشـگاه مارتین لوتر آلمــان مشـغول تحصیل شد. در سـال 2009 به عنـوان موسیقی‌دان مدعو از کشـور آلمان بـه ایالات متحده آمریکا دعوت و در دانشـگاه دولتی آریزونا نیز تحصیل کرد. پویان آزاده مدرس پیانو دانشکده موسـیقی دانشـگاه مارتین لوتـر آلمان بوده اسـت، دانشـگاهی که مدرک دکترای خــود را در ژانویه 2015 بـا درجه ممتاز از آن دریافـت کرده اسـت. در سـال ۱۳۹۹ برای نخسـتین بار دو رشـته نوازندگی پیانو ایرانی و پداگوژی موسیقی را در دانشـگاه‌های ایران راه اندازی نمود و در ســال 2021 رتبه نخسـت جایزه بین المللی موسیقی رسـت را در نوازندگی پیانو کلاسیک غربـی دریافت کرد. 
از آثــار او بـه آلبــوم هـای Pegah (انتشـار جهانی توسـط نشـر اتجه کشـور آلمـان)، بایادش (نشـر ماهور)، ییلاق (نشـر آوای باربد)، یادگار استاد ۲ (بـه همراهی ویولـون استاد تجویدی) می توان اشـاره نمود. 
از آثار مکتوب وی به ترانه هـــا و رقص های ایرانی بـرای پیانو (نشـر بلمن کشــور آلمان)، ردیف اسـتاد جـواد معروفی (نشـر پیانـو )، ردیـف پیانـو کلاسیک ایرانی (نشـر دانشـگاه هنـر)، متد اروپایی آمـوزش پیانو (نشـر چشـمه) می تـوان اشـاره نمــود. از ســـال 1394 به عنوان عضو هیئت علمـی دانشـگاه هنر مشـغول بـه کار شـده اسـت و هم زمان به تدریـس پیانـو در نخستین مرکز تخصصی آمــوزش پیانو در ایران، انستیتو پیانو پویان مشـغول است.

آلبوم‌های پویان آزاده

    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.
      شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...