آهنگ ساز و آواز (شکسته قفقاز، درآمد افشاری، جامه دران، عراق)

آهنگ ساز و آواز (شکسته قفقاز، درآمد افشاری، جامه دران، عراق)

از آلبوم: آرام جان