آهنگ ساز و آواز (درآمد سه گاه، زابل، مویه، رضوی، فرود به سه گاه)

آهنگ ساز و آواز (درآمد سه گاه، زابل، مویه، رضوی، فرود به سه گاه)

از آلبوم: رسوای دل