آهنگ تصنیف (شنیدم ماهی)

آهنگ تصنیف (شنیدم ماهی)

از آلبوم: شب وصل