آهنگ من بی می ناب زیستن نتوانم

آهنگ من بی می ناب زیستن نتوانم

از آلبوم: رباعیات خیام