آهنگ این قافله عمر عجب می گذرد

آهنگ این قافله عمر عجب می گذرد

از آلبوم: رباعیات خیام