آهنگ دوری که در او آمدن و رفتن ماست

آهنگ دوری که در او آمدن و رفتن ماست

اثری از: احمد شاملو
از آلبوم: رباعیات خیام