آهنگ تصنیف نرگس بیمار تو گشته پرستار من (دستگاه شور)

آهنگ تصنیف نرگس بیمار تو گشته پرستار من (دستگاه شور)

آهنگساز: رضا محجوبی