آهنگ داد و گشایش و فرود: وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی (دستگاه ماهور)

آهنگ داد و گشایش و فرود: وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی (دستگاه ماهور)

ترانه سرایان: حافظ شیرازی و سعدی