آهنگ شکسته: به قد و چهره هر آنکس که شاه خوبان شد (دستگاه ماهور)

آهنگ شکسته: به قد و چهره هر آنکس که شاه خوبان شد (دستگاه ماهور)

ترانه سرایان: حافظ شیرازی و سعدی