آهنگ حصار فرود: بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی (دستگاه ماهور)

آهنگ حصار فرود: بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی (دستگاه ماهور)

ترانه سرایان: حافظ شیرازی و سعدی