آهنگ نیریز و فرود: تو بندگی چو گدایان بشرط مزد نکن (دستگاه ماهور)

آهنگ نیریز و فرود: تو بندگی چو گدایان بشرط مزد نکن (دستگاه ماهور)

ترانه سرایان: حافظ شیرازی و سعدی