آهنگ فرود و داد: بخت آئینه ندارم که در او مینگری (دستگاه ماهور)

آهنگ فرود و داد: بخت آئینه ندارم که در او مینگری (دستگاه ماهور)

ترانه سرایان: حافظ شیرازی و سعدی