آهنگ عراق، نهیب و فرود به ماهور: من چنان عاشق رویت که ز خود بی خبرم (دستگاه ماهور)

آهنگ عراق، نهیب و فرود به ماهور: من چنان عاشق رویت که ز خود بی خبرم (دستگاه ماهور)

ترانه سرایان: حافظ شیرازی و سعدی