آهنگ شاه ختایی: جان ندارد هر که جانانیش نیست (دستگاه نوا)

آهنگ شاه ختایی: جان ندارد هر که جانانیش نیست (دستگاه نوا)

ترانه سرایان: حافظ شیرازی و سعدی