آهنگ قجر و نهفت و فرود: عارفان در پیش صاحبان (دستگاه نوا)

آهنگ قجر و نهفت و فرود: عارفان در پیش صاحبان (دستگاه نوا)

ترانه سرایان: حافظ شیرازی و سعدی