آهنگ درآمد: خلاف دوستی باشد بترک دوستان گفتن (دستگاه شور)

آهنگ درآمد: خلاف دوستی باشد بترک دوستان گفتن (دستگاه شور)

ترانه سرایان: حافظ شیرازی و سعدی