آهنگ درآمد دوم: چنانت دوست میدارم که وصلت دل نمی خواهد (دستگاه شور)

آهنگ درآمد دوم: چنانت دوست میدارم که وصلت دل نمی خواهد (دستگاه شور)

ترانه سرایان: حافظ شیرازی و سعدی