آهنگ سلمک: مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی (دستگاه شور)

آهنگ سلمک: مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی (دستگاه شور)

ترانه سرایان: حافظ شیرازی و سعدی