آهنگ شهناز: مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی (دستگاه شور)

آهنگ شهناز: مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی (دستگاه شور)

ترانه سرایان: حافظ شیرازی و سعدی