آهنگ قرچه و فرود: نصیحت کردن آسانست سرگردان عاشق را (دستگاه شور)

آهنگ قرچه و فرود: نصیحت کردن آسانست سرگردان عاشق را (دستگاه شور)

ترانه سرایان: حافظ شیرازی و سعدی