آهنگ شهناز و فرود به شور: ز دستم بر نمی آید که انصاف از تو بستانم (دستگاه شور)

آهنگ شهناز و فرود به شور: ز دستم بر نمی آید که انصاف از تو بستانم (دستگاه شور)

ترانه سرایان: حافظ شیرازی و سعدی