آهنگ مراد خانی یا آذربایجانی (دستگاه ماهور)

آهنگ مراد خانی یا آذربایجانی (دستگاه ماهور)

اثری از:محمود کریمی