آهنگ خورشید

آهنگ خورشید

اثری از:محمد معتمدی
از آلبوم: سرمست

متن آهنگ خورشید

از ما مرو ای چراغ روشن
تا زنده شود هزار چون من
تا بشکفد از درون هر خار
صد نرگس و یاسمین و سوسن
ای روزن خانه را چو خورشید
یا خانه بسته را چو روزن
از شوق تو باغ و راغ در جوش
وز عشق تو گل دریده دامن
خاکی بدم و خموش و ساکن
مستم کردی به هست کردن
وان شب که صبوح او تو باشی
هم روح بود خراب و هم تن

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود