آهنگ سودا

آهنگ سودا

اثری از:محمد معتمدی
از آلبوم: سرمست

متن آهنگ سودا

ای هوس های دلم
باری بیا رویی نما
ای مراد و حاصلم
باری بیا رویی نما
مشکل و شوریده ام
چون زلف تو چون زلف تو
ای گشاده مشکلم
باری بیا رویی نما
از رها منزل مگو
دیگر مگو دیگر مگو
ای تو راه و منزلم
باری بیا رویی نما
تا ز نیکی وز بدی
من واقفم من واقفم
از جمالت قافلم
باری بیا رویی نما
باری بیا رویی نما
ای هوس های دلم
باری بیا...

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود