گاه فراموشی
گاه فراموشی

متن آهنگ کرشمه

عِتابِ یارِ پری‌چهره عاشقانه بِكش
که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند
شهر خالی است ز عشاق، بُوَد کز طرفی
مردی از خویش برون آید و کاری بکند
تو با خدایِ خود انداز کار و دل خوش دار
که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :پیانو هفت طبرستانکد کتابخانه ملی:  ۳۴۴۴۰و
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...