آهنگ ساز و آواز (تار) "دستگاه ماهور"

آهنگ ساز و آواز (تار) "دستگاه ماهور"

ترانه سرایان: سعدی و حافظ شیرازی