آهنگ تصنیف زمن نگارم "دستگاه ماهور"

آهنگ تصنیف زمن نگارم "دستگاه ماهور"

ترانه سرایان: سعدی و حافظ شیرازی