موسیقی کودک
موسیقی کودک

شاهنامه رشته استوار گردن بند زیبایی است که فرهنگ ملی ما بر گردن جهان افکنده است .
همه ما گاه بهترین و بارورترین فرزندان هنری خود را به دست افکاری برخاسته از آز و نیاز نابود می کنیم و البته در جوامع بشری بر همین مدار است.
شرحی کوتاه بر آغاز و فرجام آلبوم به معنی بسی.
بخش نخست اثر
نبرد رستم و سهراب و به خاک افکندن نارسیده ترنجش سهراب و راز نهانی مرگ
اگر تند بادی برآید ز کنج
به خاک افکند نارسیده ترنج
آواز (پرده اندر)و تصنیف (داغ)  در دستگاه شور و گردش ملودی به شاهنامه خوانی مقامی ممسنی و بویراحمدی
بخش دوم
ساز و آواز (به گُرم اندرون) و تصنیف (آز و نیاز)
پندهای بوزرجمهر(بزرگمهر) به خسرو انوشیروان
در دستگاه نوا و گردش ملودی به شاهنامه خوانی مقامی ممسنی و بویراحمدی
بخش سوم
ساز و آواز (چادرِآز )و تصنیف (آزرم) در دستگاه همایون
کشته شدن یادگار منوچهر (نوذر)بدست افراسیاب و تصنیف آزرم آغاز داستان سیاوش
بخش چهارم
ساز و آواز (به معنی بسی) و تصنیف (راز )در دستگاه چهارگاه
نخستین بزم انوشیروان با دانایان و پند گفتن بوزرجمهر(بزرگمهر)ایشان را  
(تصنیف راز )
کینه و فتنه گرسیوز به سیاوش و تیره کردن دلِ خویش او افراسیاب

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.
      شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...