موسیقی کودک
موسیقی کودک

در ایـن آلبـوم؛ گفتگویـی بیـن دو سـاز، از دو نسـل متفـاوت را شـاهد هسـتیم، قطعـات از نغمه هایـی انتخـاب شـده اند اجراهـای
کـه نسـخه بـا کلامشـان، شـهرتی دسـت کـم بیـش از پنجـاه سـال را دارنـد. اجراهـای حاضـر ، کپـی برابـر اصـل
قدیمـی نیسـتند؛ امـا در آنهـا دخـل و تصـرف هـم بـه آن انـدازه نشـده کـه شـنونده نتوانـد آنهـا را بشناسـد. اجراهـا براسـاس
حافظــه و قریحــه و مهارت‌هــای نوازندگــی هســتند نــه بر اســاس نت نویســی و تمرین هــای مــداوم و اجــرای مــو بــه مــوی
صداهـای نوشـته شـده. میتـوان در مقـام تشـبیه گفـت کـه ویولـن ماننـد خواننـده و پیانـو ماننـد ارکسـتر همـراه ، نقـش
ایفــا کرده انــد. قطعــات؛ بیشــتر بــا فواصــل کُرُن و ســری و بــا کــوک کامــاً ایرانــی هســتند در حالــی کــه پیانیســت، جــز
فواصـل تامپـره را ننواختـه و مهـارت او در انتخـاب فواصـل پشـتیبانی کننـده خـط «آوازی» کـه ویولونیسـت اجـرا میکنـد،
باعـث شـده کـه شـنونده نیمـه حرفـه‌ای نتوانـد بـه راحتـی تشـخیص دهـد کـه پیانـو ، دارای کـوک «ربـع پـرده ای» نیسـت.
جدیـت و شـیوه سراسـر منضبـط پیانیسـت؛ بـا شـوریدگی و لطافـت شـیوه سراسـر آزاد ویولونیسـت، در بسـتری از همدلـی
و توافـق، بـه هـم پیوسـته و فضایـی دور از مـلال و یکنواختـی را بـرای شـنونده بـه ارمغـان آورده اسـت. ثمـره ایـن همنـوازی؛
بسترســازی بــرای فراهــم آمــدن «لــذت شنود موسیقی»اســت ایــن موضــوع مهــم سالهاســت کــه کمکــم از یــاد رفتــه و بــه
سـادگی از کنـار آن گذشـته‌اند، لذتـی کـه حاصـل ترکیـب خاطـره؛ تعلـق خاطـر، اعتقـاد و اسـتعداد اسـت.
 

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
 
نسخه FLAC آلبوم
ناشر :موسسه فرهنگی هنری هنرآفرین پویانکد کتابخانه ملی:  ۳۳۳۷۰و
۵ نظر
 • مهدی سعادت باقری
  مهدی سعادت باقریپاسخگزارش
  ۳ آذر ۱۴۰۲
  چرا به مشکل فایل flac اهمیت نمی دین؟!!!!!!!!!!!
  • beeptunes
   بیپ‌تونزپاسخگزارش
   ۵ آذر ۱۴۰۲
   سلام کاربر گرامی در حال بررسی و رفع مشکل می باشیم. لطفا به تلگرام پشتیبانی پیام ارسال کنید تا در صورت خریداری فایل flac برای شما ارسال شود. تشکر
   ۰ / ۲۰۰۰
  • Aran HN
   ۲۶ آبان ۱۴۰۲
   یادش به خیر یه زمانی فوری جواب میدادن. انگار اونا هم خسته و بی رمق شدن. چه لطفی داشت اوایل. اون بالا میزد 500 و ... آلبوم خریداری شده ... الانم از 4 آبان کسی پیگیر نشده چرا نمیشه نسخه FLAC رو دانلود کرد! کاش نسخه فیزیکیشو میخریدم.
   • beeptunes
    بیپ‌تونزپاسخگزارش
    ۲۹ آبان ۱۴۰۲
    با سلام کاربر گرامی نسخه flac مشکل داشته و همکاران فنی در حال بررسی هستند. تشکر
    ۰ / ۲۰۰۰
   • مهدی طباخی
    مهدی طباخیپاسخگزارش
    ۱۷ آبان ۱۴۰۲
    با عرض ادب و احترام دانلود نسخه Flac اشکال دارد. لطفا بررسی فرمایید‌.
    • beeptunes
     بیپ‌تونزپاسخگزارش
     ۲۲ آبان ۱۴۰۲
     سلام لطفا به تلگرام پشتیبانی به آی دی زیر پیام ارسال کنید: https://t.me/MediaHouseSupport
     ۰ / ۲۰۰۰
    • هومن اسکندری
     هومن اسکندریپاسخگزارش
     ۷ آبان ۱۴۰۲
     سلام امکان دانلود نسخه flac وجود ندارد.لطفا بررسی کنید
     • Aran HN
      ۱۳ آبان ۱۴۰۲
      انگار کسی اهمیت نمیده. دانلود MP3 یش هم چند بار قطع شد!
      ۰ / ۲۰۰۰
     • Aran HN
      ۴ آبان ۱۴۰۲
      سلام نسخه FLAC قابل دانلود نیست
       ۰ / ۲۰۰۰
       شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...