آهنگ ساز و آواز شکسته "دست به جان نمی رسد"

آهنگ ساز و آواز شکسته "دست به جان نمی رسد"