موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ امشب اگر یاری کنی

امشب اگر یاری کنی ای دیده توفان می‌کنم
آتش به دل می‌افکنم دریا به دامان می‌کنم
دریا به دامان می‌کنم...

امشب اگر یاری کنی ای دیده توفان می‌کنم
آتش به دل می‌افکنم دریا به دامان می‌کنم
دریا به دامان می‌کنم...

می‌جویمت می‌جویمت با آن که پیدا نیستی
می‌جویمت می‌جویمت با آن که پیدا نیستی
می‌خواهمت می‌خواهمت
می‌خواهمت می‌خواهمت هر چند پنهان می‌کنم
هر چند پنهان می‌کنم...

باز آ که فرمان می‌برم عشق تو با جان می‌خرم
باز آ که فرمان می‌برم عشق تو با جان می‌خرم
آن را که می‌خواهی ز من آن می‌کنم آن می‌کنم
آن می‌کنم آن می‌کنم
می‌جویمت می‌جویمت می‌خواهمت می‌خواهمت
باز آ که فرمان می‌برم عشق تو با جان می‌خرم
عشق تو با جان می‌خرم...

باز آ که فرمان می‌برم عشق تو با جان می‌خرم
آن را که می‌خواهی ز من آن می‌کنم آن می‌کنم
آن می‌کنم آن می‌کنم
می‌جویمت می‌جویمت می‌خواهمت می‌خواهمت
باز آ که فرمان می‌برم عشق تو با جان می‌خرم
عشق تو با جان می‌خرم...

امشب اگر یاری کنی

امشب اگر یاری کنی

۰۵:۳۷
دانلود رایگاندانلود رایگان

آخرین آهنگ های همایون شجریان

https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/0e75ca5e-f2cb-45bb-87b4-d688a69cf55f.jpg

بر من گذشتی

۰۳:۱۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/bb929255-9c76-45f2-81d2-dd20a4fb32fc.jpg

امشب اگر یاری کنی

۰۵:۳۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/4d7e2906-2bb9-4bb0-a8b9-75c7f6953f64.jpg

از من چرا رنجیده ای

۰۴:۲۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/0612c81d-76bc-44d7-803b-7bfac3b0b03e.jpg

مدارا

۰۳:۴۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/b0b231bf-a9a1-4ac4-abdf-688d9d406e94.jpg

خون از رُخم بشوی

۰۳:۱۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/f6654e5c-aa14-49ce-87e9-87aeec5711d2.jpg

شیرین سوزه

۰۴:۰۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/0de87d35-6d14-4eb1-903f-17d3bbc28a31.jpg

مینا گیان

۰۴:۵۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/ea7229e7-e49f-4c5d-b9ea-cf3866b9312b.jpg

بیدار شو

۰۶:۰۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/d7989e19-ad73-4dea-af04-c1a751a04c14.jpg

دل من میگرید

۰۴:۵۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...